W 1927r. przeniesiono z Nasielska (gdy okazało się, że jej utrzymanie przekracza możliwości materialne mieszkańców tej niewielkiej miejscowości) do Ciechanowa trzyletnią Koedukacyjną Szkołę Handlową Polskiej Macierzy Szkolnej. Jej siedzibą początkowo był w mały drewniany budynek przy ul. Kościelnej 15. W latach 1923-1927 liczba uczniów w jednej klasie nie przekroczyła nigdy 14 osób. W czerwcu 1929r. odbyły się przenosiny do większego, także parterowego, lecz murowanego budynku przy ul. Płońskiej 3.

Czesne jak na owe czasy było wysokie, wynosiło w początkowym okresie istnienia szkoły 60 zł. Powierzchnia sal lekcyjnych powiększyła się do 220 m2. Szkoła posiadała już własne zbiory towaroznawcze, maszyny do pisania, zbiory biblioteczne liczące 900 tomów, dzierżawiła również 14-arowy ogród, z którego część przeznaczono na boisko.

W 1929r. szkoła liczyła 86 uczniów. Młodzież obowiązywało jednolite umundurowanie. Strój galowy uczennic stanowiły przedłużane bluzki z niebieskimi lamówkami przy kołnierzyku i mankietach, plisowane ciemnozielone spódnice oraz brązowe pończochy i czarne obuwie. Na co dzień dziewczęta nosiły czarne lub granatowe fartuchy z białymi kołnierzykami , palta i płaszcze także granatowe, z niebieskimi lamówkami i oksydowymi guzikami, a na głowach granatowe berety z niebieską lamówką. Chłopcy mieli mundury o analogicznej kolorystyce, a strój ich uzupełniały aksamitne czapki z białymi otokami oraz godłem Merkurego. Stałym elementem stroju zarówno uczniów jak i uczennic była noszona na lewym rękawie niebieska tarcza.

Rosnąca stale liczba uczniów umożliwiła tworzenie różnych organizacji. W 1928r. powstała Spółdzielnia Uczniowska „Merkury”, koło PCK, Szkolna Kasa Oszczędności , Sodalicja Mariańska, dwie drużyny harcerskie : męska i żeńska, dwa hufce przysposobienia wojskowego, chór szkolny oraz własna orkiestra. Szkoła Handlowa w Ciechanowie dzięki swym nauczycielom i młodzieży wykraczała daleko poza zwykłe formy działalności tego rodzaju placówki. Już od pierwszych lat działalności została w ciechanowskim środowisku zaakceptowana i zyskała nawet duże uznanie. W ciągu całego okresu istnienia ukończyło ją 270 osób.

Następną siedzibą był duży murowany budynek przy ul. Sierakowskiego, skąd po roku przeniesiona została na Świętomałgorzacką 275 (później ul. Małgorzacką 15). W roku szkolnym 1936/1937 uruchomiono czteroletnie Gimnazjum Kupieckie. Nie zdążyło jednak wydać pierwszych matur, gdyż wybuchła wojna. Sprzęt i urządzenia szkolne zostały rozgrabione, książki Niemcy spalili na dziedzińcu szkoły, zaś w jej budynku ulokowany został Sondergericht tzn. Sąd Specjalny. Sądzono tu Polaków za „niesubordynację” wobec prawa niemieckiego. Absolwenci oraz uczniowie szkoły w najtrudniejszych dla kraju latach okazali się wartościowymi żołnierzami i konspiratorami, wspaniałymi patriotami.

Pierwszy po wojnie rok szkolny trwał tylko 3 miesiące. Zajęcia rozpoczęły się 15 marca 1945r. w budynku szkoły powszechnej, ponieważ dotychczasowa siedziba przy ul. Małgorzackiej została w czasie walk w styczniu 1945r. uszkodzona. Większość uczniów pochodziła z normalnej rekrutacji, a część stanowiła młodzież kontynuująca naukę przerwaną w 1939r. W pierwszym okresie szkoła była samorządowa i nosiła nazwę Gimnazjum Spółdzielczo-Handlowe Powiatowej Rady Narodowej. Obowiązywało wówczas czesne w gotówce lub w naturze. Z rozbiórkowych desek robotnicy Cukrowni „Ciechanów” zbili stoły, tablice i trochę ławek, krzesła zaś uczniowie przynosili własne . Nowych podręczników i programów szkolnych oczywiście jeszcze nie było. Z czasem warunki nauczania poprawiły się.

W niedzielę, 19 października 1947 r. obyła się „uroczystość poświęcenia sztandaru Gimnazjum Handlowego Powiatowej Rady Narodowej i otwarcie Liceum Administracyjnego dla Dorosłych PRN w Ciechanowie”. Po trzech latach istnienia, w roku 1948, szkoła została upaństwowiona. Nadal mieściła się w budynku prywatnym. Było w nim 6 klas lekcyjnych, mała hala maszyn, sala gimnastyczna, a także mieszkanie woźnego i dwóch lokatorów. W roku 1960 na dyrektora szkoły została powołana jej wieloletnia nauczycielka – Lucyna Rzeszotarska, która opowiadając o sobie samej stwierdziła, że ze szkoły przedwojennej wyniosła „mrówczą pracowitość i skłonność do dobrej roboty”.

Te cechy zaowocowały obficie podczas pełnienia przez nią nowej funkcji. W ówczesnej prasie czytamy „Dla dobra i pomyślnego rozwoju młodzieży polskiej powiatu ciechanowskiego przystąpiono do budowy gmachu szkolnego i internatu Technikum Ekonomicznego w Ciechanowie przy ul. Orylskiej”. Akt erekcyjny został wmurowany 12 grudnia 1964r. „przy współudziale wszystkich uczniów szkoły, rady pedagogicznej, dyrektora, komitetu rodzicielskiego, komitetów opiekuńczych , zaproszonych licznych przedstawicieli władz państwowych i terenowych, władz oświatowych oraz przedstawicieli życia gospodarczego i społeczno-politycznego”. Była to zapewne jedna z nielicznych inwestycji w powojennych dziejach Ciechanowa, jeśli chodzi o stopień zainteresowania społecznego i autentyczną pomoc.

Otwarcie nowej siedziby nastąpiło 24 listopada 1966r. Wśród uczestników uroczystości duże wrażenie wzbudziło staranne wykończenie obiektu, a szczególne uznanie i podziw – jego wyposażenie. Gazeta „Trybuna Mazowiecka” ukazująca się wówczas na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu (tzn. w byłym województwie warszawskim) pisała:

„Technikum Ekonomiczne w Ciechanowie jest 107 Tysiąclatką w naszym województwie. Piękna to szkoła i rzeczywiście godna miana pomnika Tysiąclecia (…) Zachwyca wyposażenie. Każda z 15 izb lekcyjnych to specjalistyczna pracownia. Szczególnie okazale prezentują się gabinety do zajęć z fizyki, chemii i pracownia przysposobienia wojskowego. Ale największy podziw budzi laboratorium języków obcych. 25 kabin wyposażonych w odpowiednie urządzenia i stół lektorski przypominający pulpit rozdzielczy w fabryce, pozwala prowadzić naukę języków obcych najnowocześniejszymi metodami”.

W Sali Maszyn ustawiono maszyny do księgowania, Ascoty nr 117, najnowocześniejszą generację tych urządzeń specjalnie sprowadzono do Polski. Podobnie nowocześnie wyposażone były inne pracownie. W okresie powojennym szkoła przechodziła różnego rodzaju reorganizacje, uruchamiano nowe kierunki nauczania, likwidowano dawne.

 

1945-1948

Gimnazjum Spółdzielczo-Handlowe Powiatowej Rady Narodowej;

1947-1950

Gimnazjum Handlowe 4-letnie;

1948

upaństwowienie szkoły

1950-1956

Szkoła Handlowa 3-letnia;

1947

utworzenie Liceum Administracyjno-Handlowego I stopnia oraz później – II stopnia dla Dorosłych;

1951

utworzenie nowych kierunków: towaroznawstwa i finansów;

1955

Technikum Handlowe Ministerstwa Handlu Wewnętrznego;

1958

utworzenie kierunku ogólnoekonomicznego;

Zorganizowanie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Handlowej;

Utworzenie punktu konsultacyjnego Technikum Ekonomicznego Zaocznego o specjalności: administracja terenowa;

1966

powstanie Państwowej Szkoły Ekonomicznej (policealnej);
powołanie samodzielnego Technikum Ekonomicznego zaocznego z punktami konsultacyjnymi w innych powiatach;

1971

powstanie 2,5 letniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej o specjalności: przetwórstwo owoców i warzyw;

1977

powołanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, obejmującego: 
- Liceum Ekonomiczne,
- Policealne Studium Ekonomiczne,
- Liceum Ekonomiczne Zaoczne,
- 4-letnie Technikum Przemysłu Spożywczego,
- Zasadniczą Szkołę Zawodową,
- Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie;

1977

powołanie kierunku: sprzedawca;

1977

wyłączenie z Zespołu Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego;

1982

uruchomienie kierunku: eksploatacja pocztowo-telekomunikacyjna oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej specjalności: piekarz;

1985

otwarcie w Liceum Ekonomicznym kierunku: administracja państwowa oraz gospodarka materiałowa, a w Zasadniczej Szkole Zawodowej: aparatowy przetwórstwa mleczarskiego

1991

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (4-letnie)

2002

utworzono szkoły po gimnazjum:
- II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (3-letnie)
- II Liceum Profilowane (3-letnie)
- Technikum nr 2 (4-letnie)
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 (2-letnia)

 

Szkoła obecnie

Szkoła na przestrzeni ostatnich lat przeprowadza szereg różnego rodzaju reform, dostosowując w ten sposób swój poziom i normy nauczania do obowiązujących w Unii Europejskiej. Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania i wiedzy uczniów. Zajęcia odbywają się w pracowniach dobrze wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny, środki dydaktyczne i komputery.

Z wielu przedmiotów realizowane są programy autorskie oraz zmodyfikowane, dostosowane do sytuacji społeczno – politycznej kraju i Europy. Potwierdzeniem wiedzy i uzdolnień naszych uczniów są czołowe miejsca, jakie zajmują w licznych konkursach, olimpiadach i turniejach. Możemy poszczycić się laureatami i finalistami wielu konkursów i olimpiad. Nasi absolwenci w większości podejmują studia na renomowanych uczelniach państwowych. Od 1 stycznia 1994 roku szkoła nasza została zaliczona w poczet Szkól Stowarzyszonych UNESCO, co pozwala na szeroko rozwiniętą współpracę z zagranicą.

Od wielu już lat uczestniczymy w tradycyjnych, dorocznych spotkaniach nauczycieli i młodzieży wspólnoty Mickiewiczowskiej, organizowanych przez l LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. W trosce o intelektualny i duchowy rozwój uczniów przygotowujemy wiele uroczystości i spotkań z ludźmi kultury i nauki. W historii naszej szkoły piękne karty zapisali wielcy ludzie tacy jak - Adam Hanuszkiewicz, Janusz Odrowąż-Pieniążek, a przede wszystkim pani Barbara Wachowicz, oddany przyjaciel Szkoły. Niezwykłym wydarzeniem było spotkanie z Romanem Goreckim - potomkiem Adama Mickiewicza.

Od 2000 roku organizujemy w murach naszej szkoły Ogólnopolskie Spotkania Filomackie, dla których inspiracją są przeżycia i doświadczenia młodych romantyków. W Spotkaniach uczestniczy młodzież zaprzyjaźnionych szkół Mickiewiczowskich z Lublińca, Żychlina, Katowic, Góry i wielu innych miast. Gościem honorowym Spotkań jest Barbara Wachowicz, a I zjazd uświetnił swoim występem Krzysztof Kolberger.

Od kilku lat realizujemy finansowane ze środków unijnych europejskie projekty edukacyjne SOCRATES-COMENIUS oraz projekt na lata 2009-2011 Wzrost kompetencji zawodowych uczniów, współ finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2004 nasza placówka uzyskała certyfikat Szkoły z klasą a w 2008 Szkoły przedsiębiorczości. Od 1997 roku aktywnie współpracujemy ze szkołą partnerską w Haldensleben (Niemcy). Na przestrzeni 13 lat przeprowadziliśmy 10 wymian młodzieży, w których bezpośrednio uczestniczyło ok. 400 uczniów i 30 nauczycieli naszej szkoły. W 2006 roku nawiązaliśmy również kontakty z Biłożerską Szkoła Ogólnokształcącą w obwodzie Donieckim (Ukraina) a w listopadzie 2009 gościliśmy w naszej szkole grupę młodzieży z Izraela.

Cenną bo o zasięgu regionalnym, inicjatywą naszej szkoły są organizowane od 2007 roku konkursy przedmiotowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych powiatu ciechanowskiego i okolic. Ich celem jest popularyzacja oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy, mobilizowanie uczniów do systematycznej i samodzielnej pracy oraz kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży. Bazując na programie wychowawczym, wspieramy młodzież w jej rozwoju, umacniamy w niej poczucie własnej wartości, zachęcamy do właściwej samooceny, staramy się kształtować umiejętności społeczne.

Troszczymy się wszyscy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, by każdy z członków społeczności szkolnej czuł się bezpiecznie, by ważne dla niego były zawsze takie pojęcia, jak szacunek dla siebie i innych, wolność myślenia, tolerancja. Nasi uczniowie wiedzą, że mają wpływ na to, co się dzieje w szkole. Rodzice mają prawo do współdecydowania w procesie wychowawczym. Współpracują z dyrekcją, pedagogiem i wychowawcami. Spotykają się z przyjaźnią i szacunkiem ze strony pracowników szkoły. Mamy nadzieję, że nauka w naszej szkole jest nie tylko spełnieniem oczekiwań, ale również najlepszą inwestycją na przyszłość.

 

Dyrektorzy szkoły: 

Józef Zawadzki

Józef Syta

Feliks Borkowski

Stefan Nestorowicz

Stanisław Koskowski

Lucyna Rzeszotarska

Władysław Kobyliński

Maria Zielińska

Alina Żmijewska

Tomasz Gumulak

Ostatnio dodane

KOMUNIKAT

25-03-2024 Wydarzenia

  Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie informuje, że poprzednio używany adres e-mail: zespolszkolnr2@gmail.com będzie aktywny tylko...

Czytaj więcej

Zakończenie roku szk…

21-06-2023 Wydarzenia

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 odbędzie się w piątek 23 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 w salach według załączonego harmonogramu:  Pobierz harmonogram...

Czytaj więcej

Podsumowanie program…

02-04-2023 Programy Erasmus

W dniu 22.03.2023 odbyło się spotkanie upowszechniające projekt Erasmus+ w naszej Szkole w roku szkolnym 2022/2023. W ramach projektu uczniowie...

Czytaj więcej