INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
I. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora danych: Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów.
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów w ramach realizacji zadań statutowych i obowiązków wynikających w szczególności z:
ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta nauczyciela;
ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe;
ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych;
ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy;
ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz odbiorcy związani z celem przetwarzania tj. z popularyzacją w zakresie edukacji oraz promocją szkoły, jak również w celu archiwizowania wydarzeń szkolnych.
V. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in. ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) Dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
b) Żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane adresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
VII. Wyrażenie zgody:

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie powoduje niekorzystnych konsekwencji, skutkuje w szczególności brakiem możliwości publikacji wizerunku dziecka/podopiecznego np. nie tylko na stronie www, ale również brakiem możliwości utrwalenia uczestnictwa dziecka/podopiecznego w ważnych wydarzeniach i uroczystościach szkolnych.

VIII. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych (np. Facebook).

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA
I. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres
e– mail: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres administratora danych: Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów.
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych podczas prowadzenia zdalnego nauczania:
Kształcenie dzieci i młodzieży z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
IV. Okres przechowywania danych osobowych:
Zebrane dane osobowe zawarte w nagraniach lub w innego rodzaju plikach będą przechowywane nie dłużej niż do końca roku szkolnego, tak jak to ma miejsce w tradycyjnym nauczaniu, a przechowywanie przeprowadzonych testów i sprawdzianów nie dłużej niż do końca roku szkolnego tak jak to ma miejsce przy zastosowaniu formy papierowej.
Po tym okresie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone albo automatycznie usunięte przez właściciela platformy e-learningowej w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.
V. Prawa osób, których dane dotyczą:
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. Wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
b. Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania i usunięcia, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
VI. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego i przetwarzania danych osobowych.
VII. Inne informacje:
Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – MONITORING WIZYJNY

Informuję, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony mienia, teren jednostki tj. budynek główny Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza i teren wokół niego jest monitorowany.
Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.
I. Administratorem podanych danych osobowych jest:
Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ul. Orylska 9, który reprezentuje – Dyrektor Szkoły.
II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
III. Cel przetwarzania danych osobowych / monitoringu/:
Zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa uczniom, pracownikom szkoły i osobom przebywającym na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ochrona ich mienia oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.
IV. Podstawa przetwarzania:
Podstawą zbierania i przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku Dyrektora Szkoły polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także obowiązku ochrony mienia Placówki.
Art. 6 ust. 1. lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe: Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów wynikających z art. 208 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
V. Informacja o przysługujących prawach:
a. Na mocy art. 11 rozporządzenia 2016/679, administrator informuje, że nie prowadzi stałej identyfikacji osób na nagraniach, a zatem nie ma możliwości wykonania praw określonych w art. 15 – 20 RODO (tj. prawo do dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych), chyba, że osoba, której dane dotyczą dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować i nie będzie to naruszało praw i wolności innych osób będących na nagraniu.
b. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa do organu nadzorującego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
c. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.
VI. Okres przetwarzania danych osobowych:
Nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a następnie trwale usuwane.
VII. Informacje dodatkowe:
Nagrania nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Nagrania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.